62 Jier Om 'e Koer

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. PDFAfdrukkenE-mail

Avontuurlijke jaren in een gemengde club

 

Korfbal is bijna de enige sport waarbij mannen en vrouwen samen in een team sporten. In 1918 werd Boornbergum ook zo'n sportieve club rijker. Korfbal vereniging ODA is na meer dan 60 jaar zelfstandig een vereniging te zijn geweest overgegaan in SC Boornbergum 80, en later opgegaan in de Korfbal vereniging "Altijd Kwiek" van de Veenhoop.

 

 

Jubileumclubblad 60 Jaar, 2 jaar later ging ODA op in SC Boornbergum 80 

 

Decenialang is ODA een vereniging geweest die heel actief in Boornbergum aanwezig was, bij dorpsfeesten en andere aktiviteiten maar speciaal de grote evenementen van de Korfbal series en de bezoeken van de bevriende club Olympia Den Haag, welke jaarlijks een reis maakten naar ons dorp Boornbergum.

 

 

Praalwagen van de sportverenigingen, waaronder ODA. juli 1980 

ODA team in de jaren 80, met sponsor Jan "Ping Pong"

 

De Series in Boornbergum waren in de wijde omtrek bekend, er werd door teams uit het hele land gespeeld op het oude sportterrein, nu Tymen de Boerwei. Er stond dan een heuse muziektent op het terrein, de avond ervoor was er altijd een happening in de tuin van het oude dorpshuis samen met de Hagenaars. Dit was voor ons geweldig, toen ca 8 jaar oud stond ik met de meiden van de wereld uit Den Haag te popdansen, hoofd heen en weer  schudden, machtig was dat (dit was de periode van hippies, flower power,  peace no war),  mijn moeder vond het minder leuk, dat gedraai en geschud met je hoofd, daar kon je wel wat aan overhouden, dat kon nooit goed zijn.

 

Bezoekende Olympianen op het veld 4-7-1965

 

.....en thuis als gast te eten 4-7-1965 vlnr  Annie de Jong, ?, Clemence van Nieuwstad

 

Iedere gastspeler (Hagenaar of scheidsrechter ) kon bij een gastgezin de dag van de serie’s thuis eten, hoe simpel was het leven toen.  De Hagenaars  sliepen bij een boer, vaak hadden ze nog nooit een koe van dichtbij hadden gezien, laat staan geroken hi hi. Maar elke keer voelde je van tevoren alweer die spanning van het bezoek van ons vrienden uit de grote stad Den Haag, Hieronder een deel uit het uitgebreidde verslag van hun eerste verblijf in Boornbergum in 1946.

 

ODA spelers in de jaren vijftig 

 

 

Waarom Den Haag? Dit is afkomstig uit de contacten van Haagse evacués, van vlak na de tweede oorlog, waaruit zelfs een liefde is ontstaan.  Deze mensen zijn gehuwd maar hebben nooit geen kinderen gekregen. Daardoor hadden ze ook heel veel tijd over, die ze besteden aan beider geliefde en beoefende sport:  korfbal. Helaas is de man vorig jaar overleden, ik mocht hem nog een foto geven van Korfbal, afkomstig uit mijn map met foto’s  (ik kwam hem toevallig tegen in het ziekenhuis).

 

ODA team uit de jaren zestig boven vlnr Wobbe Brouwer, Durk Slagman, Gerrit Wielinga, ?, Lucas Poppinga, Huitema, Jan de Jong, voor vlnr Frida van Weperen Slagman, Nelly de Vries, Meintje Postma Heida, Jikke Woudstra, Annie Bekkema de Jong, ?, Aafke Kooistra

  

K.V. Olympiaan: (een paar alineas uit) verslag van de tocht naar Friesland 1946

In Boornbergum werden we ontvangen door de bestuursleden van de O.D.A., de heren Slagman en Veenstra. We werden ingekwartierd: de dames bij den Heer Brouwer, 6 heren bij K. Bosma, de anderen bij H. Bosma. Daar was de ontvangst allerhartelijkst en om 12.- uur lag alles in diepe rust. (is dat waarheidsgetrouw, heren?)

 

Dinsdagmorgen 7,- uur waren alle dames en heren wakker. Hans en Han zorgden voor pap van de zuivelfabriek, die door tante Mien en haar helpsters gewarmd werd op een geleend kacheltje. Hierbij bleek al gauw wat voor een duivelswerk het zou zijn om voor 38 personen eten te koken. De koppen werden bij elkaar gestoken en een 6-tal heren ging erop uit en binnen het uur wist iedereen een adres waar hij of zij tussen 12,- en 1,- uur een warme maaltijd kon gebruiken. Het 6-tal, te weten: Rein, Karel B, Her, Charles, Jaap W en oom Willem, verdient hiervoor onze dank. s’Avonds werd een wedstrijd gespeeld tussen een Olympiaan-ploeg en O.D.A. 1. Deze werd met 1-2 door ODA gewonnen. Na afloop werden allen uitgenodigt de avond verder gezellig door te brengen in Café Huitema, dat nog meermalen het trefpunt van Friezen en Hagenaars zou zijn.

 

Toneelvoorstelling in Friesland.
Niettegenstaande vele moeilijkheden van velerlei aard, we denken aan het feit dat we met zijn tienen over één tekstboek beschikten, konden we op vrijdagavond toch, als dank aan de Boornbergumse burgerij, ons Toneelstuk "Ketty jokt nooit" aanbieden. De opvoering vond plaats in café Huitema. De deelnemers aan de tocht kennen het zaaltje. Voor niet Frieslandgangers diene de beschrijving die hier volgt.
Stelt U voor een dorpscafé, een deur aan de voorkant, één aan de zijkant. Een biljart vlak bij de voordeur. Links aan de muur een piano, rechts het buffet. De opmerkzame bezoeker bemerkt, dat er met de voorwand, aan de linkerhand iets aan de hand is. Deze wand is n.l. beweegbaar!.Als het schot, dat uit enige delen bestaat, is weggeschoven, ontdekt men dat er achter een woonkamer is, die echter nu gemakkelijk tot toneel wordt bevorderd. Het zaaltje kan, zegt men, als billiard en piano zijn weggeborgen, 100 man bevatten. We kunnen het nauwelijks geloven. In deze omgeving speelden we toneel. En hoe! In de laatste ogenblikken werden nog rekwisieten geleend of zelfgefabriceerd. Maar het ging.
Er ontstond in het Friese land een hevige liefde, de dame in kwestie offerde er haar nachtrust gedeeltelijk voor op, waarna ze door het dameskoor ontvangen werd met het verheffende lied:
"Weer je wat een zoentje is?"

 

ODA oktober 1938 boven vlnr Symen de Boer (beroep: bakker),?,?,?,Sybe Veenstra, van Weperen, voor vlnr ?, moeder van Nelly de Vries,?, Richtje (vrouw van Symen de Boer),?,?

  

50 jier ODA: bydrage fan twa fan ús eareleden


Jimme woene graech in stÍkje hawe foar jim (jubileum) krantsje oer de tiid doert wy noch kuorbalje, dat isnet sa maklik, hwant der is sa folle bard yn dy 20 jier wy om'e koer sprongen. Ien ding stiet wol fêst: wy kamen altiid trou to oefenjen, alle tongersdeis en ek sneins: wy stienen klear! Ofsizze wie der net by, dan moasten der al stikkene fuotten of hannen wêze.


En dan dy series, hwat hawwe wy in protte fuort west en in bulte kamen wy mei de 1e priis thús . Us earste reis wie nei Himpens. Dat wie in lange dei. Moarns ier mei de bus hjir wei, Ime Popma efter it stjûr, hy hie wol'ris yn in lukse wein riden, mar in bus .... né, noch nea. Nou it gyng wol kreas. Mar doe't wy oan it dykje nei Himpens to wien, doe waerd it al oars. It wie sa smel, dat wy koene der mar krekt Iâns (de dyk en beide barns wine wy nedich) en allegearre bochten. Wy knypten 'm al hjer. De dei wy moai en ek wer in 1e priis. Yntusken wiene Siebe en Markus ek  oanwaeijen kaem, op e fyts.

 

ODA oktober 1938  boven vlnr ?, Trienke Veenstra-Slagman,?,? midden vlnr Willem Slagman, ?,?,? voor vlnr ?,?, Slagman, ? 


De jouns wie der yn e tinte "family Hofman". Prachtig, sat dy minsken spylje koene. Nei in gesellich dounsjen moasten wy dan wer op ‘hûs oan, Mar dat wie gauwer sein as dien, hwant ja, d' ien hie in faem  en  d’oar hie hwat oan't hantsje en gear sa mar troch. Mar op ‘t lêtst sieten wy dan yn’e bus, op 2 nei. Nou dan soe Jan wol efkes om harren út. Nei in minút of tsien most der wer ien om Jan út, en sa gyng dat noch in skoftke troch. Eindelik riden wy en dyjinge dy't oars de greatste múle hie, nou dy die it nou hast yn syn broek. It wie mûskestil yn ‘e bus. Hoe soe't komme, soe Ime it oprêdde om hjir wei to kommen, Ja hjer,hy redde it op en op ‘e greate dyk dêr kamen de tongen los.


Doe ‘t wy op ‘e hoeke nei De Wylgen wiene, moast Liesbet der út. Nou, seine wy, as dat bern noch sa In ein rinne moat is ek al hwat, wy koene har ek wol efkes thús bringe. Mar by "Stiene Barten" sieten wy wer. Nou moast dy greate bus swaeid wurde. Wy gyngen der allegearre út. "Astou y ‘ne feart rydst", sei Gerrit sjin Ime, "dan helje ik dy der wol wer út". It gyng goed. Nou gau nei hús ta. It wie hast fjouwer ûre doe 't wy thús kamen (de boerejonges koene daliks mar efter de kei ploffe). Dat wie dan ien fan dy dagen sa ‘t wy dy safolle meimakke  hawwe. Mar! Hwer’t wy ek wiene, it wie altyd "Samen uit, Samen thuis".  (Siebe en Trien uit ODA-50-Jubileum-1968)

 

Korfbal leden, zittend op een praal wagen, met opschrift achterkant Schoolfeest 1938 Gerrit, Jacob, Anny, Sippie (Mulder-Glastra) en Jopie

 

Bydrage fan in âld-oprjochter


It is al rykllik fyftig jier forlien dat O.D.A. oprjochte waerd. Doe ‘t de dounsklub ôfroun wie, mienden wy dat der hwat  oars komme moast, en sadwaende binne ik, C. Buursma, Juffer Allema, Master Geertsma en frou Altena (hjoed de dei noch libjend yn Amerika dêr haw ik ek birjocht hinne dien) by inoar kaem yn ‘e bakkerij fan bakker Haanstra en hawwe dêr O.D.A. oprjochte. Himrik en Jobbegea wiene de earsten yn dizze omkriten, ik leau dat dy O.D.A. in jier foar wiene.

 

1925 foto gemaakt bij series in Franeker (?) boven vlnr Poppinga, ?, Slagman?, midden vlnr ?,?,?, Slagman, voor vlnr ?, Slagman,?,?


Wy havvwe doe in bal en in pear kuorren oanskaft en hwat tou en wy krigen dy hege stripe fan de Fan Harinxma's  der efter de Himster tsjerke, der binne wy bigoun. Leden. . . dat slagge wol, der wiene genôch dy't mei dwaen woene, dat ik koe wol troch gean. Mar it slimste wie doe noch de klean. It is nou eigenlik moade om yn ‘e koarte brook en in rokje to rinnen simmierdei, mar doe waerd der nuver oer praet as men yn koarte rokken en broeken it fjild op kaem, mar dy tiid is al lang foarby. Ik neamde Himrik en Jubbegea, mar Nij Beets wie us ek noch -foar, der hawwe wy ek in kear hinne west. Der libje ek noch oantinkens by my fan fuort, mar nee, dêr mar neat oer. Wy hawwe ek in kear nei Jobbegea west, wy gyngen wol faker fuort, oars wiene der ek net safolle bekers en rnedaljes kaem.   (Pa oosterwoud, Boornbergum uit ODA-50-Jubileum-1968)

 

 

 

Oudst bekende foto van ODA, jaren 20 of daarvoor!

Wie weet zijn er bewoners die één of meerdere personen kunnen herkennen? Stuur een mail naar de site!

J.F.

Verder lezen? Het orginele verslag van de Olympianen, de Jubileumkrant ODA 1968 en krantenartikelen vind je hier.

(bewerkt: TdB 2012)

Copyright © 2018 Boornbergum - Kortehemmen. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.