Predikanten in de Dorpen

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. PDFAfdrukkenE-mail

PREDIKANTEN BOORNBERGUM en KORTEHEMMEN 1601-1830.

 

Waarmede Noorder en Zuider Dragten gecombineerd was tot 1667.

1601. Albertus Nijenhuis, beroepen in het genoemde jaar, verroepen naar Burgwerd, waar hij reeds was den 6 April 1606.

1607. Gajus Agaei (Ages), geboren te Sneek, deed zijn intreerede den 24 September en werd verroepen naar IJsbrechtum in 1613.

1613.. Theodorus Theodori (Durk Durks), geboren te Sneek, beroepen den 14 November, verroepen naar Dieveren, reeds vertrokken in den vroegen zomer van 1618,
denkelijk niet lang te voren.

1620. Johannes Wilhelmi, de opvolger van bovengenoemden, stond hier reeds in 1620, doch de juiste tijd is onbekend; hij is verroepen naar Lekkum den 26 November 1620.

1621. Sixtus Gellii, Sikke of Sijtze Jelles, in de wandeling Sijtze oom genoemd; of hij dezelfde is, die te Morra c. a. gestaan heeft, is wel denkelijk, doch dan is hij niet regtstreeks van daar herwaarts vertrokken, maar heeft tusschen beide nog vier jaren elders gestaan.
Hij deed zijn intreerede hier den 18 Januarij 1621, overleed alhier aan de pest in 1666 en is met zijne vrouw en zijnen innocenten zoon Gijsbert op denzelfden dag in de kerk te Boornbergum begraven.

Na de Scheiding (van Noorder en Zuider Dragten).

1667. Hanso Hes, kandidaat, geapprobeerd den 1 Julij, lid der klassis den 5 Augustus, vertrokken naar Tjalbert c. a., deed zijn afscheidsrede den 30 November 1684.

1685. Julius Sterringa, Abraham Julius zoon, beroepen van Lippenhuizen, daar gedimitteerd den 3 Julij, deed zijn intreerede den 10 Junij en werd lid der klassis den 6 Julij.
Hij overleed den 6 Februarij 1724, oud 64 jaren min 8 dagen. Hij gaf in 1695 te Leeuwarden in 4° uit, „Taalkundige gewijde aanmerkingen over de 5 Boeken van Mozes ter verbetering der Statenvertaling." (Zie Boekz. 1695a , bl. 474. Catalogus van het Friesch Genootschap blz. 229. Epitaphium klassis Leeuwarden blz. 109 , klassis Zevenw. bl. 222.)

1725. Gerardus Bosscha, geboren te Zuider-Dragten, (volgens een kerkelijk protocol te Boornbergum geboren den 12 November 1695) kandidaat, beroepen den 4, geapprobeerd den 9 , bevestigd den 22 en intrede den 29 April.
Emeritus geworden, nam hij afscheid den 14 November 1773, en overleed te Leeuwarden den 7 December 1778.

1774. Sake Rinzes Veenstra, beroepen van Zuidwolde c. a., deed zijn intreerede den 1 Mei en overleed den 28 September 1795.

1796. Hanso Henricus Schotanus à Sterringa Lemke, geboren te Wier den 26 December 1722, Hobbo zoon, broeder van Johannes Agge te Longerhouw en Mich. Huls. die volgt, deed als kandidaat zijne intreerede den 6 November, is verroepen naar Roordahuizum en deed zijne afscheidsrede den 15 Mei 1803.

1803. Henricus Eling Riegersma of Rijgersma, (Boekz. 1803.) geboren te Leeuwarden, als kandidaat beroepen den 25 September; verroepen naar Kubaard c. a. deed hij zijn afscheidsrede den 19 October 1806.

1807. Petrus Idema, geboren te Appingadam, als kandidaat bevestigd den 21 Junij ; verroepen naar Oosterwijtwerd, deed hij zijn afscheidsrede den 23 Julij 1809 en overleed daar den 20 Augustus 1838, oud in het 56ste jaar. Zijn zoon Everhard werd predikant te Wirdum (Provincie Groningen).

1809, Michael Hulsius Lemke, geboren te Wier, Hobbe zoon, Hanso Henricus Schotanus à Sterringa bovengenoemd en Johannes Agg. te Longerhouw broeder, als kandidaat bevestigd den 5 November, is overleden den 25 Januarij 1810 , oud bijna 28 jaren.

De floreenplichtigen, dus de stemgerechtigde landeigenaren, betaalden het loon van de dominee: het tractement. Met deze advertentie in de Friesche Courant van 28 juni 1811 worden zij opgeroepen een hogere vergoeding vast te stellen. Waarschijnlijk had Eelco Romar zich bij zijn aanstelling beklaagd over het karige loon. (Commentaar TdB, bron: digitale kranten Koninklijke Bibliotheek)

  

Predikanten van de Hervormde Gemeente Boornbergum 1810-2004


 

1810-1813: Eelco Romar:  geboren 18 november 1785 te Franeker als zoon van Dionisius Romar en Geertruida Alta, broeder van Petrus te Nes en Wierum.
Kandidaat predikant te Boombergum en Kortehemmen 8 juli 1810 – mei 1813.
Naar Arum 16 mei 1813-1824. Huisduinen 2 mei 1824-1825. Obdam 12 juni 1825-1826. Winkel 5 maart 1826 – 12 maart 1844. Overleden 12 maart 1844 te Winkel.

1814-1816: Cornelis Witteveen:  geboren 6 augustus 1789 te Lemmer als zoon van Harmannus Witteveen en Abeltje Willems: student theologie te Leiden ongeveer 1810.
Kandidaat predikant te Boombergum en Kortehemmen bevestigd 24 april 1814
26 mei 1816. naar Garijp en Suameer 2 juni 1816-1825. Oosthem, Abbega en Folsgare 9 oktober 1825 –1831. Harderwijk 13 april 1834 - 20 juni 1846. overleden 20 juni 1846 te Harderwijk. Hij was gehuwd met Johanna Catharine Dermout.
"Onze " predikant was en bleef trouw aan de belijdenisgeschriften. Zijn geschriften lokten reacties uit in de kringen van afgescheidenen, omdat hij het beginsel van de afscheiding als oplossing van het kerkelijk vraagstuk afwees. Hij schreef "Wat zal ik geloven? ", Sneek 1830 en "Bijbeloefeningen" Sneek 1834.
Hun zoon Harmannes Willem Witteveen, is geboren 3 mei 1815 te Boombergum. Was aanvankelijk militair te Ermelo 1838-1844, sinds 1840 sergeant majoor, werd na studie predikant te Ermelo, 1946-1859. Na een geruchtmakend proces, voomamelijk over verschillen in opvattingen van hem en van de kerkenraad in 1859 afgezet, stichtte hij  de Zendingsgemeente te Ermelo waarvan hij tot zijn dood op 9 mei 1884 predikant-voorganger was. Deze gemeente bestaat nog steeds, is een bloeiende gemeente, en maakt nu deel uit van de Protestantse gemeente Ermelo-

1817-1820: Reinder Damsté: geboren 26 februari 1796 te Augustinusga.  Hij was zoon van ds. Johannes Jacobus Damsté (1770-1855) en Grietje Buysingh, o.a- predikant te Wijnjeterp-Duurswoude, te Oudeschans, te Augustinusga en te Uithuizermeeden.
Een vooraanstaand theoloog. Kleinzoon van Jan Sinninghe Damsté, (1745-1826), wijnhandelaar en eigenaar "Heerenlogement de Gouden Roemer Ae Groningen.
Student theologie te Groningen: Kandidaat predikant te Boombergum en Kortehemmen van 12 januari 1817- 5 november 1820.
Nuis en Niebert 12 november 1820 – 17 maart 1851. Overleden 17 maart 1851 te Nuis.
Hij behoorde tot de z.g. oude liberale school van prof. Muntinge e.a. Huwde de eerste keer te Tietjerksteradeel (Bergum) 10 juni 1818 met Baukje Wilhelmy: geboren 19 augustus 1795 te Bergum en overleden 31 juli 1836 te Nuis, de tweede keer op 9 april 1839 te Groningen met Eelbarta Bronsema, geboren 6 december te Groningen en aldaar overleden op 19 februari 1850.

1821-1826: Arnoldus van Dijk: geboren 28 oktober 1793: Kandidaat 1835, predikant te Foudgum en Raard 4 juni 1815-1821. Boombergum en Kortehemmen 8 april 1821-29 oktober 1826. Sint Jacobiparochi: 12 november 1826-1827. Mantgum (en Schillaard) 16 September 1827-11 oktober 1852. Overleden: 11 oktober 1852 te Mantgum.

1827-1855: Hendrik Kreling Dirk Buisman: geboren 1 mei 1796 te Jengum (Oost Friesland): Student theologie te Groningen: kandidaat Groningen 1822: predikant te Makkinga en Elsloo 5 mei 1823-1827: Boombergum en Kortehemmen 4 november 1827 - 24 mei 1855.
Overleden 24 mei 1855 te Boombergum. Hij was alhier de laatste predikant uit de z.g.n. oude liberale school.

Nu volgen een aantal predikanten uit de Groninger school. De Groninger school werd gevormd door de theologische hoogleraren te Groningen t.w. Petrus Hofstede de Groot (1802-1886), Louis Gerlach Pareau (1800-1866) en Joan Frederik van Oordt (1794-1852). Zij wilden Bijbelse theologen zijn, vooral het Nieuwe Testament was daarbij een zeer belangrijke bron. Deze school stierf eind 19` begin 20` eeuw uit, al is de laatste aanhanger van deze school rond 1986 gestorven! (Ds. B. ter Haar) Zij vormden vanaf 1850 – ongeveer 1900 een sterke midden-partij, vooral in het Noorden. Maar ook elders, tot in de Algemene Synode toe. In Boornbergum-Kortehemmen hebben zij de volgende leerlingen gehad:

 
1856-1859 Cornelis Philippus de Groot: geboren 17 oktober 1826 te Woltersum,zoon van Ds. Dirk Albertus de Groot (1796-1878) en Hendrika Udina Costerus. Neef van Petrus Hofstede de Groot (1802-1886) zie boven.
Student theologie te Groningen, ingeschreven 14 september 1846. Kandidaat 1851: predikant te Surhuisterveen 17 oktober 1852-1856. Boornbergum- Kortehemmen 8 juni 1856-1859. Ruinerwold 3 juli 1859-1863, Veendam 27 september 1863-1880. Gulpen 23 april 1880-1888, Maastricht 5 februari 1888- 20 oktober 1892.
Emeritus 20 oktober1892. Overleden 17 mei 1906 te Brummen.
Hij huwde op 30 september 1852 met Antonia Gonggrijp (18311866) en 2) 3 november 1869 te Wildervank met Jantine Alida Buning. (1832-1911). Haar vader , Hendrik Coenraad Buning was arts te Wildervank.

1859-1886 Nicolaas Jurien Lankhorst: geboren 1830 te Sneek. Student theologie te Groningen: Kandidaat 1854, predikant te Foudgum en Raard 2 september 1855-1859. Workum 3 april tot eind november 1859.
Boornbergum-Kortehemmen: 4 december 1859-1 april 1886. emeritus 1 april 1886. Overleden 10 april 1895 te Sneek.

1886-1890 Foppe Allard Hingst: geboren 10 januari 1841 te Sybrandaburen. Zoon van ds. Jan Hingst (1804-1869) o.a. predikant te Sybrandaburen en Berendina Noorman (1803-?): kleinzoon van ds. Albert Hingst (1778-1861) o.a. predikant te Oosterend (Fr.) en Nienke Aczonius ( 1778-1842).
Student theologie te Groningen ingeschreven 3 augustus 1859. Kandidaat: 1865. predikant te Lemele 26 augustus 1866-1871 (eerste predikant aldaar), Midlum 8 januari 1871-1875, Wesepe 14 november 1875-september 1876. Blankenheim 1 oktober 1876-1882. Lichtenvoorde 22 oktober-1886.
Boornbergum-Kortehernmen 28 november 1886-23 november 1890.  Veenwouden 30 november 1890-1895. Diever (en Wateren) 3 november 1895-1904. Oudega ( Smallingerland) 20 november 190412 mei 1909. Overleden 12 mei 1909 te Oudega (Sm.) Huwde met Cornelia Berendina Teissen ( 1846-?)

1891-1921 Nicolaas Pierre van Es: geboren 7 november 1852 te Delft. Kandidaat 1889: predikant te Zuiderwoude (en Uitdam) 27 maart 1881-1883. Oosterdijk: 1883-1884, Den Hoorn (op Texel) 1884-1887, Ommelanderwijk ( en Zuidwending) I I september 1887-1890. KielWindeweer 1890-1891.  Boornbergum-Kortehemmen 5  iuli 1891-1  november 1921.
Emeritus 1 november 1921. Overleden op 13 september 1927 te Soest (begraven te Soest). Hij was gehuwd met  Anna Catharina (Jeanne) Kuiperi  op 17 maart 1881 te Ransdorp.
Hij was de laatste predikant uit de Groningen school .

1922-1947 Johannes Lodewijk van Apeldoorn: geboren 26 januari 1882 te Enter, zoon van ds. Lambertus Johannes van Apeldoorn (1850-1939) o.a. predikant te Enter, Ulst, Tzum en Jutrijp en Hornmerts. Student theologie te Groningen: 30 september 1902.
Kandidaat 1905: predikant te Peize 6 januari 1907-1911. Noordbroek 15 november 1911-1913. Bellingwolde 16 november 1913-1922. Boombergum en Kortehemmen 12 november 1922-1 mei 1947. Emeritus 1 mei 1947. Overleden 22 augustus 1952 te Wapenveld (begraven te Wapenveld) .
Hij was de eerste predikant uit de vrijzinige school in Boombergum en Kortehemmen. Was zeer gezien in zijn gemeente.
Een straat in Boombergum is naar hem vemoemd.

1949-1954 A. Horst: geboren 6 november 1914: Kandidaat 1949. Predikant te Boombergum en Kortehemmen 15 september 1949-1954.
Oisterwijk en Helvoirt (en Haaren) 28 maart 1954-1964. 28 maart 1954-1964. Delft (noodgemeente, onder gezag van de Provinciale Kerkvergadering in Zuid-Holland) 6 september 1964, Sinds oktober 1969 buitengewone wijkgemeente in wording (wijkgemeente voor de Vrijzinnig Hervormden te Delft). I januari 1976 emeritus. Overleden 26 januari 1978 te Leidsendam.

1956-1961 Sjoerd Bijleveld: geboren 4 mei 1918. Kandidaat 1945: predikant te Kimswerd 16 december 1945 -1 april 1948.
Eervol ontheven met bevoegdheid van een emeritus - predikant, wegens benoeming tot predikant te Paramaribo I april 1948-1951. Predikant te Oudega (Smallingerland) 1 juni 1951-1956. Boombergum Kortehemmen 8 april 1956-14 mei 1961: predikant buitengewone werkzaamheden - bij de Woodbrookers in Kortehemmen 14 mei 1983. overleden 16 december 1996. Begraven te Blija.

1962-1967 Berend Jan Bannink: geboren 20 februari 1932. Student theologie aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam 1954. Kandidaat 1960. Vicaris te Voorburg (voor het jeugdwerk) 1960-1962. Predikant te Boombergum en Kortehemmen 6 mei 1962-1967. Tubbergen: 25 juni 1967-1973 predikant voor buitengewone werkzaamheden, scriba Provinciale Kerkvergadering van Overijsel-Flevoland, benoemd 1 september, bevestigd 30 september 1973 – 1 februari 1982. Emeritus 1 februari 1982. Leeft nog in 2004, woont in Dalfsen.
Na het vertrek van Ds. Bannink werden Boombergum en  Kortehemmen met Rottevalle en Drachtstercompagaile gecombineerd.

1968-1976 Jan Willem Lamberts: geboren 24 december 1918 te Kampen. Volgde de opleiding tot gemeentevoorganger in Kampen.
Godsdienstonderwijzer bij de Vereniging van Vrijzninnig Hervormden te Nieuw-Amsterdam 1948-1959, pastorale medewerker bij de, hervormde gemeente van Finkum-Hijum 4 november 1959-1966, hulppredikant te Rottevalle-Drachtstercompagnie 28 augustus 1966, tevens hulppredikant te Boornbergum en Kortehemmen 1 september 1968-1976, idem te Oosterwolde (Fr.) 12 september 1976, predikant bij Overgangsbepaling 277 e van de Hervormde Kerkorde op 30 april 1978-1 mei 1984. Emeritus 1 mei 1984. Bijstand in het pastoraat te Veenhuizen 1 mei 1984- 1989.
Overleden: 24 mei 2003 te Oosterwolde ( Fr.) en op 28 mei d.a.v. aldaar begraven. Hij was gehuwd met Annie Bosch ( 1920-1988).

1977-1983 Rienk Klooster: geboren 16 juli 1947 te Oosterwolde ( Fr.). Student theologie te Groningen: Kandidaat 15 juni 1977: predikant te Rottevalle-Drachtstercompagnie en Boornbergum-Kortehemmen 2 oktober 1977-1983. Westerwird ( Jorwerd-Beers-Jellum-Weidum) en tevens gedurende zijn bediening ook Eernewoude 19 juni 1983. Hij woont in Jorwerd (2011). Promotie 15 maart 2001 te Groningen met het proefschrift "Groninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872".
(promotor Prof .Dr. E.U. Cossee) handelsuitgave Fryske Akademy Ljouwert 2001.
Na het vertrek van Ds. Klooster werd de  combinatie met Rottevalle-Drachtstercompagnie ontbonden.

1985-1991 Mevr. Doetje (Doetie) Kisjes de Vries: geboren 4 oktober 1959 te Roden.
Student theologie te Groningen en Leiden. Kandidaat 12 oktober 1984: predikant te Boornbergum-Kortehemmen (beperkte werktijd 12 mei 1985-1991.  Eervol ontheven met bevoegdheid van een emeritus predikant: I januari 1991: Verleent bijstand voor de gemeente Haarlem in één van de tehuizen. Zij woont met haar gezin te Bennebroek (2011).

1992-2004 Mevr. Fokje Haverschmidt: geboren 28 mei 1956 to Drachten.
Haar ouders hadden een kruideniersbedrijf aan de Noordkade waar thans het kappersbedrijf "Creativo"'gevestigd is. Student theologie te Groningen: 1974. Kandidaat: 20 november 1981: predikant to Heino 9 mei 1982-1987. Tzurnmarum en Foudgum (beperkte werktijd) 5 april 1987-1992. Boornbergum-Kortehemmen ( beperkte werktijd) 5 juli 1992-2004.  Sexbierum-Pietersbierum 29 augustus 2004- 28 augustus 2011
Boornbergum-Kortehemmen vakant sedert 29 augustus 2004.

2005 - nu: Corrie Bark - Bakker (geb: Cornelia Nienke Bakker) als predikant van deze gemeente bevestigd op 25 september 2005, geboren op 29-4-1954 te Leeuwarden, getrouwd met IJ.H.G. Bark.

Het eerste deel, tot 1810 uit: Ds. T. A. ROMEIN , in leven Predikant te Scharmer: NAAMLIJST DER PREDIKANTEN, SEDERT DE HERVORMING TOT NU TOE, IN DE H E R V O R M D E GEMEENTEN VAN FRIESLAND
Bron: http://www.tresoar.nl/

Het tweede deel vanaf 1810: J H. Koerts (aangevuld door TdB 2011) 

Over de 20e eeuwse dominee Apeldoorn een samenvatting uit het boek over hem.

Overzicht gereformeerde predikanten (helaas de laatste tijd niet beschikbaar) op de site van de gereformeerde kerk.

Copyright © 2018 Boornbergum - Kortehemmen. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.